Varausehdot

Varausehdot

Majoituksen varaus on sitova, kun asiakas on suorittanut varausmaksun. Varausmaksu on 20% vuokran määrästä ja on maksettava kahden viikon kuluessa laskun päiväyksestä. Loppusumma erääntyy maksettavaksi 4 viikkoa ennen loman alkua. Mikäli loman alkuun on aikaa alle 4 viikkoa, erääntyy koko summa maksettavaksi heti.

Ennen palvelun käyttämistä asiakkaan on oltava valmis esittämään kuitti tai muu selvitys suoritetusta maksusta. Mikäli asiakas ei noudata maksu-, varausehtoja, Pursihuviloilla on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi ja sopimus puretuksi.

Peruutusehdot

Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin palvelusta maksettu hinta vähennettynä peruutus kuluilla 50€. Maksuja ei kuitenkaan palauteta, mikäli palvelun käyttäminen on jo aloitettu.

Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus ja tapaturma on osoitettava lääkärin todistuksella.

Asiakkaan oikeus purkaa sopimus ilman erityistä syytä,
– Viimeistään 28 päivää ennen palvelun alkamista maksamalla peruutuskulut 50€.
– Myöhemmin kuin 28 päivää mutta viimeistään 14 päivää ennen palvelun alkamista maksamalla 25% palvelun kokonaishinnasta.
– Myöhemmin kuin 14 päivää, mutta viimeistään 48 tuntia ennen palvelun alkamista maksamalla 50% palvelun kokonaishinnasta.

Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita Pursihuviloille ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, Pursihuviloilla on oikeus periä palvelun koko hinta.

Yrittäjän oikeus purkaa sopimus

Pursihuviloilla on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja Pursihuviloista riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta ja jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta. Pursihuviloiden on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.

Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka Pursihuvilan suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu yrittäjän tai hänen apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalla aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet kulut.

Pursihuvilat ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä, jota yrittäjä tai hänen apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Pursihuviloiden on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä Pursihuviloiden antamia ohjeita ja määräyksiä ja hän on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa Pursihuviloille tai kolmansille osapuolille.

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot kohteen omistajalle.

Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.

Huomautukset ja riitojen ratkaisu

Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi Pursihuviloille huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Muut mahdolliset huomautukset, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti Pursihuviloille normaalisti viimeistään kuukauden kuluttua palvelun käytön päättymisestä.